Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa (DNNUJ) - jest ruchem modlitewno-formacyjnym, powstałym z inicjatywy wiernych świeckich zrzeszających się w grupy o określonej liczbie (14) celem zapewnienia jednomyślności i ciągłości modlitwy według konkretnych intencji. Pełna nazwa tego ruchu brzmi: Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa, co podkreśla duchowość ruchu i jego formacyjny charakter.
     Ruch ten zrodził się w Diecezji Ełckiej jako inicjatywa oddolna wiernych świeckich, którzy pragną żywo uczestniczyć w posłannictwie Kościoła. Dzieło to żyje i działa w ramach diecezji ełckiej na mocy zezwolenia Biskupa Diecezjalnego i pod jego auspicjami zgodnie z prawem kościelnym. Zasadniczym terenem działania grup modlitewnych jest parafia. Istnieją również grupy o profilu środowiskowym (młodzieżowe w szkole, pracownicze w zakładach pracy).
     Treść i formę modlitwy określa Koronka ku czci Ducha Świętego zaopatrzona aprobatą Ełckiej Kurii Diecezjalnej.
     Znakiem rozpoznawczym DNNUJ jest graficzny symbol akcentujący istotne elementy ruchu. Na niebieskim tle widnieje symbol Ducha Świętego w postaci gołębicy. Tryskające od Niego promienie oznaczają siedem darów Ducha Świętego. Dwie postacie ludzkie obrazują tych, którzy zanoszą do Boga modlitwę błagalną i uwielbienia. Dopełnieniem jest napis Dzieło Nieustannej Nowenny.


CELE


1.    Duchowe wsparcie Ojca Św., Biskupa Diecezjalnego, Biskupa pomocniczego i kapłanów;
2.    Rozbudzenie odpowiedzialności za Kościół św. czyli Lud Boży;
3.    Uproszenie darów Ducha Świętego w zmaganiu się z laicyzacją oraz według aktualnych potrzeb Kościoła;


REALIZACJA


1.    Intencje modlitwy ustala Organ Koordynujący rytm Nowenny w porozumieniu z Księdzem Biskupem;
2.    Wybór intencji modlitewnej dokonuje się przez członków danej grupy na zasadzie dobrowolności. Przyjęta przez członków intencja tworzy grupę i ją scala. Szczególne potrzeby Kościoła mogą być podstawą zwiększenia liczby grup modlących się w danej intencji;
3.    Okres realizacji intencji trwa w ramach roku liturgicznego, czyli od pierwszej niedzieli adwentu aż do uroczystej inauguracji kolejnego roku Nowenny. Po tym okresie słuszne racje mogą wpłynąć na zmianę intencji;


DUCHOWOŚĆ


     Członkowie Dzieła Nieustannej Nowenny zmierzają do zjednoczenia z Bogiem przez Jezusa Chrystusa - w oparciu o Jego naukę i przykład życia.
     Kształtują oni swoje życie duchowe, podążając pod tchnieniem Ducha Świętego za Jezusem Chrystusem jako Jego uczniowie. Podstawę bycia uczniem Jezusa członkowie Dzieła dostrzegają w sakramencie chrztu świętego. Z tego źródła oraz z innych sakramentów świętych czerpią oni moc trwania w Nim i przynoszenia owocu, gdyż bez Niego nic nie można uczynić (por. J 15,5). Każdy z członków Dzieła Nieustannej Nowenny stara się o szczególną więź z Maryją - jako swoją Matką, powierzając Jej wszystkie swoje sprawy.


STRUKTURA


•    W strukturze organizacyjnej Dzieła przyjmuje się trzy służebne funkcje o nazwie: Przewodniczący, Koordynator, Odpowiedzialny;
•    Przewodniczący odpowiada za całość Dzieła, koordynuje rytm Nowenny, troszczy się o jego harmonijny rozwój i ład;
•    Koordynator - osoba, która zajmuje się organizowaniem grup modlitewnych. Działa w porozumieniu z księdzem Proboszczem. Na jej ręce są przesyłane materiały dotyczące DNN dla grup w parafii;
•    Odpowiedzialny - osoba, która utrzymuje kontakt z Koordynatorem, rozprowadza materiały formacyjne i troszczy się o ciągłość modlitwy w swojej grupie;


Grupa Modlitewna


Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

w Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej      Opiekunem duchowym Grupy Modlitewnej DNNUJ w naszej Wspólnocie Parafialnej jest Ks. Prałat Jerzy Owsianka – proboszcz.
      DNNUJ liczy w naszej Wspólnocie 7 grup (98 osób), które każdego dnia włączają się w modlitewne skupienie.


Spotkania DNNUJ w naszej Wspólnocie odbywają się w każdy

III poniedziałek Miesiąca


Przed Mszą Św. odmawiamy wspólnie Koronkę do Ducha Świętego, a następnie uczestniczymy we Mszy Św. w intencji członków DNNUJ.KORONKA DO DUCHA ŚWIĘTEGO (pobierz)

https://nowenna.info/koronka.htmlhttps://nowenna.info