LITURGIA SAKRAMENTU


WŁOŻENIE RĄK

Biskup (wraz z kapłanami, którzy mu pomagają) stoi zwrócony do ludu i złożywszy ręce mówi:
Ks. Biskup: Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.
Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu. Biskup (i kapłani, którzy mu pomagają) wyciągają ręce nad kandydatami. Sam zaś biskup mówi:

Ks. Biskup: Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM


Ks. Biskup zwilża wielki palec prawej ręki krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata mówiąc:
PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Bierzmowany: Amen.
Biskup dodaje: Pokój z tobą.
Bierzmowany: I z duchem twoim.

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

Biskup zadaje pytania kandydatom do bierzmowania, mówiąc:
Ks. Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?
Kandydaci: Wyrzekam się.
Ks. Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Kandydaci: Wierzę.
Ks. Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Kandydaci: Wierzę.
Ks. Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?
Kandydaci: Wierzę.
Ks. Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Kandydaci: Wierzę.
Ks. Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen

OBRZĘDY BIERZMOWANIA

Przedstawienie kandydatów

Po odczytaniu Ewangelii kandydaci pozostają w postawie stojącej. Ksiądz proboszcz przedstawia ich księdzu biskupowi prosząc o udzielenie im sakramentu bierzmowania.
Kapłan:
Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii ………………………..
Ks. Biskup:
Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?
Kapłan:  
Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.
Ks. Biskup:  
Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?
Kandydaci:
Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.
Wszyscy: Amen.


Pytania katechizmowe dla kandydatów do bierzmowania.

1. Co to jest Kościół katolicki?
Kościół katolicki to wspólnota ludzi, którzy wierzą w Boga i z Chry­stusem pielgrzymują do domu Ojca. Założył go Jezus Chrystus. Ma wymiar ludzki i Boży; jest społecznością hierarchiczną i Ciałem Mistycznym Chrystusa.

2. Kto jest głową Kościoła?
Niewidzialną głową Kościoła jest sam Pan Jezus, widzialną zaś głową Kościoła jest Papież, następca św. Piotra.

3. Kogo nazywamy katolikiem?
Katolikiem nazywamy tego, kto jest ochrzczony, uznaje Papieża za głowę Kościoła, oraz wierzy w to wszystko, czego Kościół rzymsko­katolicki naucza.

4. Co to jest łaska Boża?
Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, udzielony ludziom przez Boga, aby pomóc ludziom odpowiedzieć na powołanie i wypełniać wolę Bożą.

5. Co to jest sakrament?
Sakrament jest to znak widzialny, ustanowiony przez Pana Jezusa, w którym Pan Jezus udziela nam łaski Bożej.

6. Które sakramenty są niepowtarzalne?
Sakramenty, które przyjmuje się tylko raz wżyciu to: chrzest, bierzmo­wanie, kapłaństwo.

7. Co to jest chrzest?
Chrzest jest to pierwszy sakrament, który gładzi grzech pierworod­ny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła. Jezus ustanowił go słowami: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28,19).

8. Co to jest Bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Pogłębia w nim łaskę dziecięctwa Bożego, jednoczy ściślej z Chrystusem i Kościołem oraz włącza w jego misję ewangelizacyjną.

9. Co oznacza słowo „bierzmowanie"?
Pochodzi ono ze staropolskiego słowa „bierzmo", które oznaczało belkę umacniającą strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie nas w wierze, jak to miało miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy.

10. Kto udziela sakramentu Bierzmowania?
Bierzmowania udziela ksiądz biskup, a w nagłych wypadkach każdy upoważniony kapłan.

11. Jak należy przygotować się do sakramentu Bierzmowania?
Należy modlić się o dary Ducha Świętego, poznać podstawowe wiado­mości z zakresu katechezy, dawać świadectwo życia chrześcijańskie­go, wybrać sobie patrona, poprosić świadka bierzmowania, przystąpić do sakramentu pokuty, aby być w stanie łaski uświęcającej.

12. Czego dokonuje Pan Jezus w Liturgii Słowa?
W Liturgii Słowa Pan Jezus przemawia do nas, umacnia naszą wiarę i uczy nas żyć po chrześcijańsku.

13. Czego dokonuje Pan Jezus w Liturgii Eucharystycznej?
W Liturgii Eucharystycznej Pan Jezus ofiaruje się za nas i z nami Ojcu i karmi nas Swoim Ciałem i Krwią.

14. Kiedy w pełny sposób uczestniczymy we Mszy świętej?
W pełny sposób uczestniczymy we Mszy świętej, gdy modlimy się wspólnie, słuchamy Słowa Bożego, ofiarujemy Bogu nasze życie i przyjmujemy Ciało i Krew Pańską czyli Najświętszy Sakrament.

15. Co to jest wiara?
Wiara jest to uznanie za prawdę wszystkiego, co Pan Bóg objawił, a Kościół do wierzenia podaje. Jest przylgnięciem osobistym całego człowieka (rozumu i woli) do Boga.

16. Jakie mamy obowiązki wobec wiary?
Mamy obowiązek poznać prawdy wiary, wyznawać je słowem i czy­nem.

17. Co to jest Boże Objawienie?
Boże Objawienie to prawdy wiary objawione przez Boga i przechowy­wane w Piśmie św. i Tradycji.

18. Co to jest Pismo Święte?
Pismo św. jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które zawierają fakty, wydarzenia i słowa Boga skierowane do ludzi dla ich pouczenia i zbawienia. Mają one podwójnego autora: Boga, od którego pochodzi słowo oraz ludzi, którzy to słowo spisali. Jest ono niezmienne i wieczne jak Bóg.

19. Wymień kilka ksiąg z Pisma Świętego. 7 ze Starego Testamentu i 5 z Nowego Testamentu.
Sprawdź w Piśmie Świętym.


20. Co to jest sumienie?
Sumienie to głos Boga, który mówi nam, co jest dobre, a co złe.

21. Co to jest Tradycja?

Tradycja, czyli ustne podanie jest to zbiór objawionych prawd Bożych, nie spisanych przez Apostołów, które Kościół katolicki przechowuje i do wierzenia podaje.

22. Kto to jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i zie­mi i Ojciec nasz najlepszy. Bóg jest Prawdą i Miłością.

23. Dlaczego Pana Boga nazywamy Duchem nieskończenie dosko­nałym?
Pana Boga nazywamy Duchem nieskończenie doskonałym, bo posiada wszystkie doskonałości w najwyższym stopniu.

24. Wymień kilka przymiotów Pana Boga?
Przymioty Pana Boga: wieczny, wszechmocny, wszystkowiedzący, sprawiedliwy i miłosierny.

25. Kto to jest Pan Jezus?
Pan Jezus jest Synem Bożym, który stal się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

26. Kto to jest Duch Święty?
Duch Święty jest to trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej.

27. Kim jest człowiek?
Człowiek jest istotą rozumną, złożoną z ciała i duszy nieśmiertelnej, stworzoną na obraz i podobieństwo Boże.

28. Co to jest dusza ludzka?
Dusza ludzka jest to duch nieśmiertelny obdarzony rozumem i wolną wolą.

29. Przez co człowiek jest podobny do Boga?
Człowiek jest podobny do Pana Boga przez swoją duszę nieśmiertelną.

30. Co nazywamy grzechem pierworodnym?
Grzechem pierworodnym nazywamy nieposłuszeństwo pierwszych rodziców. Jest to grzech dziedziczny, który zostaje zgładzony przez chrzest.

31. Co to jest modlitwa?
Modlitwa jest to wzniesienie myśli i uczuć do Boga dla oddania Mu czci. Modlitwa powinna być pobożna, pokorna, ufna i wytrwała. Możemy modlić się indywidualnie lub we wspólnocie (modlitwa liturgiczna).

32. Jakie są święta nakazane?
Oprócz niedziel w Kościele katolickim obchodzone są uroczyście na­stępujące święta: Świętej Bożej Rodzicielki 1.01, Objawienie Pańskie 6.01, Wniebowstąpienie Pana Jezusa, Boże Ciało, Wniebowzięcie Matki Boskiej 15.08, Wszystkich Świętych 1.11 (Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego obchodzone są zawsze w niedzielę), Boże Narodzenie 25.12.

33. W jaki sposób święcimy dzień święty?
Dzień święty święcimy uczestnicząc we Mszy Św. i poświęcając w tym dniu więcej czasu na modlitwę i dobre uczynki.

34. Co to jest grzech?
Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego. Jest obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim, raną zadaną Kościołowi.

35. Co to jest nałóg?
Nałóg to stała skłonność do popełniania tego samego grzechu.

36. Informacje o diecezji i parafii.
Nasza diecezja nazywa się ełcka. Jej stolicą jest Ełk. Patronami diecezji są Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła, Św. Wojciech i Św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu. Na czele diecezji stoi biskup ordynariusz Jerzy Mazur. Nasza parafia jest pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Proboszczem parafii jest Ks. prałat Jerzy Owsianka.

MSZA ŚW. dla kandydatów do bierzmowania - każda Niedziela o godz. 1800